KONKURS

KONKURS FREEDOM OF FORM 2014

 

Obrady jury w składzie Bogna Burska, Marek Cichy, Kobas Laksa [Przewodniczący], Krzysztof Materna, Czesław Mozil, Agnieszka Szydłowska oraz Maciej Szupica w konkursie "Wolność Formy" w ramach Interference Festival odbyły się w dniu 20.08.2014 w Warszawie w siedzibie agencji interaktywnej K2. W wyniku głosowania wyłoniono oficjalne nominacje konkursowe w poszczególnych kategoriach Grand Prix:

FOUND FOOTAGE

RADOSŁAW DERUBA | DERUBARE – ALL THE LOVE
KORDIAN LEWANDOWSKI / DIANA RONNBERG | LIMTLESS
BARTOSZ PADUCH | PUTIN SINGS A LULLABY…
SZYMON SAWICKI | BRAVE WALTZ

WIDEOKLIP

MARCIN BURBO | TRYAD – THE RISING
KATARZYNA KIJEK / PRZEMYSŁAW ADAMSKI  | SHUGO TOKUMARU - KATACHI
MARCIN OŻÓG | DRYF
KRZYSZTOF SKONIECZNY | CHLEB

KREATYWNA FORMA REKLAMOWA

LAB BINAER | FERCHAU ENGINERING
ANGELIKA ECKERT | BROWAR ZAMKOWY
JAN MACIEREWICZ | DREAM NATION - TRIBE

EKSPERYMENTALNA FORMA WIZUALNA

OLGA BEYGA | KOTSUMPCJONIZM
NINA CASPARI  | THE SILK SILENCE OF THE WILD COTTON CANDY
KAROLINA MEŁNICKA | WINDOWS OF HEAVEN
ROBERTO ZANATA | THE PENCIL

Wszystkim nominowanym gratulujemy. Wkrótce ogłosimy prace, które zakwalifikowały się do pokazów pozakonkursowych w sekcji OFF Interference.
Zwycięzców ogłosimy w dniu 14 września 2014 podczas gali, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności.

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU:

Fundacja Interference – główny organizator Festiwalu Interference w Gdańsku ogłasza otwarty, międzynarodowy konkurs pod hasłem “Wolność Formy”. Konkurs jest kluczowym elementem Festiwalu. Ma na celu wyłonienie wyróżniających się krótkich produkcji wizualnych – zarówno o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym.

Zostanie przyznanych łącznie 10 nagród, w tym 4 finansowe – Grand Prix po 5 000 PLN brutto każda. Pozostałe nagrody będą miały charakter rzeczowy.
Fundatorem nagród finansowych jest Miasto Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności.

STRUKTURA KONKURSU:

KONKURS GŁÓWNY
Grand Prix  i wyróżnienia zostaną przyznane w 4 głównych kategoriach dla twórców następujących form:
1. FORMA FOUND FOOTAGE  [do 5 min] - nagroda fundowana przez Europejskie Centrum Solidarności
2. WIDEOKLIP [do 10 min] - nagroda fundowana przez Miasto Gdańsk
3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min] - nagroda fundowana przez Miasto Gdańsk
4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 10 min] - nagroda fundowana przez Miasto Gdańsk

POZOSTAŁE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA:
Organizator wprowadza następujące nagrody dodatkowe, poza konkursem głównym:

1. Nagroda specjalna: zdjęcia
2. Nagroda specjalna: innowacje w zakresie wizualności
3. Nagroda publiczności
4. Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną
5. Nagroda specjalna za najlepszą reklamową kampanię wizualną
6. Nagroda dla młodego, wyróżniającego się twórcy [18-26 lat] - nagroda przyznawana przez magazyn HIRO

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień.

SEKCJA POZAKONKURSOWA / OFF INTERFERENCE:
Formy, które nie zakwalifikowały się do konkursu zostaną pokazane po dokonaniu selekcji w ramach sekcji OFF INTERFERENCE

JURY:

O wstępnej kwalifikacji prac decydują organizatorzy festiwalu z ramienia Fundacji Interference w ramach Komisji Konkursowej. Nominacje oraz nagrody są przyznawane przez 7-osobowe Jury, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego oraz przedstawieciele ogólnopolskich mediów.

Nasze zaproszenie przyjęli: Bogna Burska, Marek Cichy, Kobas Laksa, Krzysztof Materna, Czesław Mozil, Agnieszka Szydłowska. W gronie znajdzie się również Maciej Szupica jako dyrektor artystyczny festiwalu. 

Bogna Burska - artystka sztuk wizualnych, zajmuje się malarstwem, wideo, fotografią, instalacją
Marek Cichy - dyrektor K2 Motion w agencji interaktywnej K2
Kobas Laksa - artysta sztuk wizualnych, fotograf, autor filmów, eksperymentator
Krzysztof Materna - producent telewizyjny, reżyser i aktor, twórca wielkoformatowych wydarzeń kulturalno-artystycznych
Czesław Mozil - osobowość telewizyjna, wokalista, kompozytor i muzyk
Agnieszka Szydłowska - osobowość radiowa i telewizyjna, uznana dziennikarka związana z Radiową Trójką
Maciej Szupica - artysta sztuk wizualnych, rzeźbiarz, scenograf, wokalista i muzyk, edukator

HARMONOGRAM KONKURSU / WAŻNE TERMINY:

- 14 maja – oficjalne ogłoszenie konkursu
- do 31 lipca – przyjmowanie zgłoszeń
- 22 sierpnia – oficjalne ogłoszenie nominacji przez Jury i Organizatora
- 12-14 września – pokazy konkursowe w ramach Festiwalu / obrady Jury
- 14 września – ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród podczas Gali

KONTAKT:

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: konkurs@interferencefestival.com

POBIERZ REGULAMIN - wersja zaktualizowana_pdf
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

COMPETITION SUBJECT DESCRIPTION:                                                                           .       

Interference Foundation – the main organiser of the Interference Festival of Visual Communication Forms in Gdańsk invites entries for the open international competition “Freedom of Form”. This international competition constitutes a key part of the Festival. Its aim is to recognise outstanding short visual productions, both commercial and non-commercial.

Ten prizes will be awarded in total, including four financial ones – Grand Prix of PLN 5,000 (gross value) in each category. The remaining prizes will be in kind.
The financial prizes are sponsored by the City of Gdańsk.

COMPETITION STRUCTURE:       

MAIN COMPETITION
The Grand Prix and distinctions will be awarded in the following visual form categories:

1. FOUND FOOTAGE  [max 5 mins]
2. VIDEO CLIP [max 10 mins]
3. CREATIVE ADVERTISING PIECE [max 5 mins]
4. EXPERIMENTAL SHORT VISUAL PIECE [max 10 mins]

OTHER PRIZES / DISTINCTIONS 
The Organiser introduces the following additional prizes, awarded outside the main competition:

1. Special Prize: Cinematography
2. Special Prize: Innovative Visuality
3. Audience Prize
4. Special Prize for Lifetime Achievement and Exceptional Aesthetic Sensitivity
5. Special Prize for the Best Visual Advertising Campaign
6. Prize for Outstanding Young Author [aged 18 to 26]

In justified cases, additional distinctions may be awarded.

OUT-OF-COMPETITION SECTION / OFF INTERFERENCE 
A selection of the entries that were not qualified for the competition will be presented in the OFF INTERFERENCE section. 

JURY:

A preliminary selection of entries will be made by the Competition Committee, comprising Festival Organisers from Interference Foundation. Nominations and awards will be adjudicated by the Jury, composed of 7 members: accomplished representatives of the cultural and artistic milieu, and representatives of nationwide media. 

Jury: Bogna Burska, Marek Cichy, Kobas Laksa, Krzysztof Materna, Czesław Mozil, Agnieszka Szydłowska, Maciej Szupica.

COMPETITION SCHEDULE / IMPORTANT DATES:                                                               .  

- 14 May  – official announcement of the competition
- till 31 July – submission of entries
- 22 August – official announcement of nominations by the Jury and the Organiser
- 12-14 September – competition presentations at the Festival / Jury deliberations
- 14 September – announcement of winners at the Prize-Giving Ceremony

CONTACT US:

For further information about the competition, please contact us at konkurs@interferencefestival.com

DOWNLOAD TERMS AND CONDITIONS_new version_pdf